Ge alla barn samma stöd!

Västerås stift startade 1 advent en aktion/namninsamling för högre bidragsnivåer för asylsökande, under namnet Ge alla barn samma stöd.

Västerås stift: Asylsökandes dagersättning har legat på samma nivå sedan 1994 och är långt under normen för försörjningsstöd. Denna strukturella särbehandling av utsatta grupper i vårt samhälle finner vi oacceptabel. Därför uppmanar vi regeringen att snarast agera för att höja ersättningsnivån. Vi förvånas särskilt över den uppenbara diskriminering mot asylsökande flerbarnsfamiljer som, från tredje barnet, får halva det belopp som utgår för barn. Detta är i direkt motsats till principer för det allmänna barnbidraget och leder till en utökad barnfattigdom i vårt land.

Namninsamlingen samt mer information finner du nedan. Skriv gärna under, sprid och länka vidare.

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7204#.UMNJhIY4fIV

Ge alla barn samma stöd

Fakta om namninsamlingen:
En asylsökande i eget boende, eller i boende ordnat av Migrationsverket, får idag 71 kronor per dag. Bor man på förläggning är ersättningen 19 kronor per dag. För barn får man mellan 37 – 50 kronor per dag beroende på barnets ålder. Detta vid eget boende. Bor man på förläggning får man 12 kronor per barn. Har man mer än två barn, och bor i eget boende, reduceras ersättningen för det tredje barnet till hälften.
Enligt Socialstyrelsens norm för försörjningsstöd ska detta stöd täcka kostnader för bland annat mat, kläder och skor, fritid och lek, förbrukningsvaror, tidningar, telefon.
I Tyskland beslutade den högsta federala domstolen nyligen att nivån på ersättningar för asylsökande ska höjas med 50 procent eftersom den nuvarande nivån ligger under existensminimum. I Sverige föreslog en statlig utredning år 2009 en höjning av nivåerna. Men utredningen lades på is. Sverige har tidigare ålagts av FN:s barnrättskommitte att behandla asylsökande barn på samma sätt som bofasta barn när det gäller till exempel sjukvård och skolgång.
Den 1 advent startar en namninsamling som kräver att ersättningsnivåerna ses över och höjs. Insamlingen initieras av Västerås stift och vid sitt sammanträde i november ställde sig stiftsstyrelsen bakom aktionen. Insamlingen avslutas i mitten av januari.
Namninsamlingen startar den 1 Advent och pågår till mitten av januari. Listor distribueras till alla församlingar i stiftet. De kommer även att finnas att hämta på stiftets hemsida. Namninsamlingen kommer även att finnas på nätet. Den som vill veta mer, kontakta konsulent Michaels Williams telefon 070 – 598 35 97.

Intervju med Michael Williams, konsulent för flykting- och invandrarfrågor i Västerås stift
Vem kan leva på 71 kronor om dagen? Eller bara 19 kronor om du bor på förläggning. Ersättningsnivån för asylsökande har inte höjts sedan 1994. Pengarna ska räcka till mat, kläder, fritidsaktiviteter, läkarbesök och mycket annat.
Michael Williams är konsulent för flykting-och invandrarfrågor och han har mött mycket kritik mot de låga nivåerna. Nu agerar också stiftsstyrelsen i Västerås stift och ställer sig bakom en namninsamling som kräver att ersättningarna höjs.
– Man kan undra vilka andra i Sverige som skulle kunna klara sig på samma inkomst- eller bidragsnivå som för nästan 20 år sedan, frågar Michael Williams. Men inte nog med det. För familjer med fler än två barn lämnas hel ersättning endast för två barn. Detta i motsats till det vanliga barnbidraget där ersättningen istället höjs med det tredje barnet.
I riksnormen för försörjningsstöd säger Socialstyrelsen att en tvåbarnsfamilj ska få 11 100 kronor i månaden. Den asylsökande familjen får istället endast 6006 kronor.
– Det är oförsvarligt att gapet är så stort, säger Michael, Samtidigt som barnfattigdomen ökar lever tusentals barn här och nu under ännu sämre villkor trots att de delar vardagen i skolor och barnomsorg. Dessutom sänks ersättningen för ett tredje barn. Förmodligen en eftergift till Ny Demokrati när systemet sjösattes 1994.
En motivering till de låga ersättningsnivåerna är att asylsökande inte anses behöva pengar till bland annat tidningar, fackföreningsavgifter eller radio och TV. Man menar även att asylsökande bara finns i systemet en kort tid.
– Men idag har vi tusentals asylsökande som vistats i två år eller mer i asylsystemet och som tvingas klara livhanken med denna låga ersättning, säger Michael. Genomsnittstiden i asylsystemet är femton månader. Dessutom kan ersättningen minskas ytterligare om de vuxna inte anses samarbeta fullt ut med myndigheterna!
Redan år 2009 föreslog en statlig utredning ”Aktiv väntan” att nivåerna skulle höjas och att alla barn, oavsett familjens storlek, skulle få samma ersättning. Men utredningen lades på is. Migrationsminister Tobias Billström hävdar att ersättningen är rimlig medan Folkpartiet , Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill se en ändring. Socialdemokraterna har inte lämnat något tydligt besked i frågan. Men frågan har låg prioritet. För att uppmärksamma frågan ställde sig därför Stiftsstyrelsen i Västerås bakom den namninsamling som inleds 1 Advent.